Årsmöte 2017

Protokoll fört vid årsmöte för Panhardklubben den 18 februari 2017 i Motala

 

§1                      Ordförande Per Westin öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna.

§2                      Fastställande av dagordning.

§3                      Som mötesordförande och mötessekreterare valdes sittande Per Westin och Bo Bjerkborn.

§4                      Mia Herlin och Eric Bjerkborn valdes att jämte ordförande justera protokoll och tillika vara rösträknare.

                        §5                      Mötets stadgeenliga utlysande fastställdes.

§6                      Verksamhetsberättelse för tiden 22/2 2016 – 18/2 2017 presenterades av sekreteraren.

§7                      Kassarapport föredrogs av Peter Hellström och revisionsberättelse av Göran Krook. Året har inneburit en mindre förlust.

                          Revisorerna Göran Krook och Ingvar Martinsson förklarade sig nöjda med redovisningen och tillstyrkte att rapporten fastställs

                          samt rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

                        §8                      Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§9                      Val av ordförande, kassör, sekreterare samt övriga styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår.

                          Valberedaren Barbro Westin presenterade sitt förslag, nämligen omval av hela styrelsen.

                          Mötet valde sålunda ordförande Per Westin, sekreterare Bo Bjerkborn och kassör Peter Hellström. Som styrelseledamöter

                          valdes Torsten Åsberg, Märit Hellström och Ingmar Ögren. Som suppleant valdes Ulf Söderlind.

§10                      Val av revisorer. Sittande revisorer Göran Krook och Ingvar Martinsson återvaldes.

                        §11                      Som valberedare omvaldes Barbro Westin och Göran Andin.

§12                      Fastställande av årsavgift. Mötet beslutade behålla avgifterna oförändrade. Avgift för fullbetalande medlem är 300 kr och för 

                            familjemedlem 100 kr.

§13                      Framställningar från styrelsen. Se §15 nedan.

                        §14                      Inga motioner från medlemmar förelåg.

§15                      Internationellt Panhardmöte i Sverige 2020. Vid Panhardfederationens årsmöte i Paris 11 februari kungjordes att Sverige

                            undersöker möjligheten att arrangera det internationella mötet 2020. Förslaget mottogs väl.

                            Frågan diskuterades och årsmötet enades om att ge styrelsen klartecken att fortsätta sonderingarna. Ett antal medlemmar

                            planerar att besöka årets internationella möte i Tyskland för att se och lära.

§16                      Övriga frågor.  

                            Önskemål framfördes om en årlig uppdatering av matrikeln som bilaga till Panhard Läsning. Bifölls.

                            Nästa utgåva av Panhard Läsning har deadline 1 mars enl redaktören Ingmar Ögren.

                            Sommarmöte var planerat till Stenliden i Sjuntorp. Med anledning av Robert Olvhammars bortgång är det nu osäkert.

                            Styrelsen återkommer med besked i nästa nummer av Panhard Läsning.

                            Fest För Franska Fordon firas som brukligt på Taxinge och på Johannamuseet i Skåne i maj

                            Det Internationella Panhardmötet arrangeras i år i Bamberg, Tyskland vid pingst. 

                        §17                      Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet