Stadgar

                             Panhardklubbens stadgar
 
                                            § 1
Ändamål              Föreningens namn skall vara Panhardklubben. Föreningen har till uppgift att 
                            sammansluta ägare och intresserade av Panhardbilar, att säkra deras 
                            fortbestånd samt att tillvarata gemensamma intressen och bland medlemmarna 
                            främja ett gott kamratskap.
 
                                            §2
Medlemsskap       Envar som med intresse verkar enligt föreningens målsättning äger rätt att
                            vara medlem.
 
                                            §3
Verksamhetsår     Föreningens verksamhet - och räkenskapsår är kalenderår. Ordinarie årsmöte
och årsmöte         skall hållas varje år senast den sista februari.  Extra årsmöte sammanträder på 
                            styrelsens kallelse eller då det påfordras av minst 1/3 av föreningens medlemmar.
                            Nytt årsmöte får ej utlysas förrän tidigast en månad efter föregående årsmöte.
                            Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda minst 14 dagar före utsatt dag 
                            för årsmötet och skall innehålla dagordning. 
 
                           Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma:
                
                           * Årsmötets öppnande
                           * Fastställande av dagordningen
                           * Val av mötesordförande och mötessekreterare
                           * Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll
                           * Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
                           * Verksamhetsberättelse
                           * Kassarapport och revisionsberättelse  
                           * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
                           * Val av ordförande, sekreterare, kassör samt andra styrelseledamöter och 
                             suppleanter  
                           * Val av revisorer
                           * Val av valberedning
                           * Fastställande av årsavgift
                           * Framställningar och förslag från styrelsen
                           * Framställningar och förslag från medlemmar
                           * Övriga frågor
                           * Årsmötets avslutande
 
                            Förslag från medlem skall, för att upptas till behandling på ordinarie årsmöte, i 
                            skriftlig form komma styrelsen tillhanda senast den 31 december verksamhetsåret.  
 
                            All omröstning vid årsmötet skall ske öppet. Votering vid personval skall dock vara 
                            sluten. Vid öppen omröstning har ordförande utslagsröst, vid sluten skiljer lotten.
 
                            Varje medlem äger en röst, dock att ledamot av styrelsen inte äger rätt att delta i 
                            omröstning angående ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer. Ej närvarande 
                            medlem kan rösta genom fullmakt.
 
                            Årsmöte är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är personligen närvarande.
 
                                            § 4
Stadgeändring     För att ändring i dessa stadgar skall äga giltighet skall sådan godkännas av två 
                            på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring skall utsändas i samband med 
                            kallelsen.
 
                                            § 5
Medlemsavgift      Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och skall vara betald senast den 
                            15 april verksamhetsåret.
 
                                            § 6
Utträde och           Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att avgå ur föreningen befrias 
uteslutning           omedelbart från sitt medlemsskap, dock återbetalas ej årsavgift eller del därav. 
                             Utträde sker om årsavgift ej erläggs i rätt tid.
 
                             Uteslutning av medlem kan endast ske på årsmöte vid sluten omröstning, varvid 
                             fordras minst 5/6 majoritet för att uteslutningen skall vinna kraft.
 
                                            § 7
Firmatecknare       Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.
 
                                            § 8
Upplösning           Föreningen upplöses när två på varandra följande årsmöten med 3/4 majoritet så 
                             beslutar. Förslag om upplösande skall utsändas i samband med kallelsen. Inne - 
                             stående medel fördelas vid upplösningen i enlighet med det sista årsmötets beslut.